Socialstyrelsen

Socialstyrelsen varetager på social- og familieområdet følgende områder:

Driften af de landsdækkende børn- og ungeinstitutioner samt handicapinstitutioner, udbygning af sociale institutioner i samarbejde med kommunerne, forebyggelse og behandling af sociale vanskeligheder, vejledning samt kursusvirksomhed for kommuner, institutioner m.fl. Styrelsen fungerer desuden som socialkontor for Pituffik.

Socialstyrelsen varetager ydermere driftsrelaterede og kommunalt understøttende opgaver relateret til socialreformer indenfor børne- og ungeområdet og handicapområdet.

Styrelsen driver 10 døgninstitutioner for børn og unge og 7 handicapinstitutioner med tilhørende satellitter. Satellitterne drives i forbindelse med børne- og ungeinstitutionerne og handicapinstitutionerne.

FL 2018, 30.01.02:

På hovedkontoen er der afsat midler til drift og sammenlægning af de eksisterende, borgerrettede telefonrådgivninger med henblik på at sikre faglig synergi og driftsfordele samt udvide åbningstiderne. 

Endvidere anvendes bevillingen på at etablere en voldsofferrådgivning i henhold til Naalakkersuisuts strategi og handlingsplan mod vold.

På hovedkontoen er der afsat midler til at styrke sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge samt på socialområdet generelt. Endvidere er der afsat midler til udviklings og behandlingsindsatser på området for børn og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Den Centrale Rådgivningsenhed er i forbindelse med etableringen af Socialstyrelsen omdannet til en integreret enhed i styrelsen. Enheden omfatter Saaffik, der er et landsdækkende center for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. 

Den Centrale Rådgivningsenhed har til formål at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge med henblik på, at styrke den juridiske og socialfaglige viden og praksis på det samlede myndighedsområde. Den Centrale Rådgivningsenhed yder bl.a. telefonrådgivning og har et rejsehold med relevante fagpersoner m.m.

Saaffik er et landsdækkende center for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Saaffik's primære opgave er at implementere beredskaber i landets familiecentre i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn med henblik på, at afhørings-, udrednings- og behandlingsindsatser fremadrettet kan varetages lokalt. Saaffik omfatter et rejsehold, som i samarbejde med kommunerne skal implementere lokale beredskaber og yde bistand lokalt, herunder i yderdistrikter.

Metodeudvikling til familiehøjskolerne opstartes i 2018 og er en del af det forebyggende arbejde på familieområdet. Familier med behov for behandling og støtte gives mulighed for at arbejde med deres problemer i samspil med andre familier og modtage professionel rådgivning. Der gives mulighed for udvikling af familiehøjskolekoncepter tilpasset de forskellige behov som familierne har.

Inatsisartutlov om Støtte til børn blev vedtaget den 6. juni 2017 med ikrafttræden den 1. juli 2017. I forbindelse med lovens ikrafttræden er der på nærværende hovedkonto afsat 1,2 mio. kr. årligt til etablering af et nationalt indberetningssystem, der skal sikre, at de underretninger kommunerne modtager indberettes.

Det Centrale Kriseberedskab: Kommunerne kan søge Selvstyret om akut krisehjælp, når dette ikke kan organiseres/etableres lokalt. Der kan ydes akut krisehjælp i forbindelse med mord, selvmord, alvorlige ulykker og lign. 

På baggrund af aftale indgået mellem Selvstyret og KANUKOKA ønskes der som forsøgsordning 4 medarbejdere ansat under nærværende hovedkonto. Medarbejderne har til opgave at styrke døgninstitutionernes pædagogiske kapacitet gennem rådgivning og vejledning. Forsøgsordningen løber fra 2018 til udgangen af 2021 med en evaluering ved udgangen af ordningens tredje år.